قلب و عروق

صفحه نخستبایگانی با دسته بندی "قلب و عروق" (برگه 2)
پرفیوژن اسکن قلب
ادامه مطالعه

پرفیوژن اسکن قلب:

پرفیوژن اسکن قلب: تصویر برداری ازنحوه خونرسانی عضله قلب (میوکارد): درتصویربرداری پروفیوژ...
تماس با ما