مقالات آموزشی

زالو برای درمان واریس

زالو برای درمان واریس

..زالو برای درمان واریس :

آیا زالو کوچکترین تاثیری دردرمان واریس دارد؟بیماران مبتلا به واریس به دنبال انواع مختلف درمان میروند که برخی ازانهانتایج مناسبی رادرپی خواهدداشت وبرخی نتایج خاصی رابهمراه ندارندوحتی گاهی نتایج معکوس خواهندداشت. از این درمان ها میتوان به درمان بالیزروRFاشاره کردکه روشهای درمان استانداردوتاییدشده بین المللی درمان واریس است وتوسط دکترمحمودهادی زاده( باتجربه ترین متخصص واریس اصفهان)برای درمان بیماران مبتلابه واریس بکارمی روند. برخی بیماران هم بدنبال طب سنتی ، درمان به وسیله ورزش و….می روندکه تاحدودی می توانندباعث تسکین علایم واریس شوند.

یکی دیگر از روش های که توسط برخی افرادپیشنهادمی شود، زالو درمانی برای درمان( زالوبرای درمان واریس) است ، زالو درمانی از نظر پزشکی ارزش زیادی ندارد واستفاده اززالودرمانی برای درمان واریس(زالودرمانی برای واریس) بیشتر دارای مضرات است تاانکه بتوانداثرات درمانی مفیدی داشته باشد.
استفاده از زالو برای درمان واریس ممکن است باعث ایجاد عفونت شودواین بدین علت استکه ممکن است زالو، عفونی باشدودرصورتی که عفونت ایجادشود، می توانداثرات عفونی زیادی ایجادکند وگاهی ممکن است باعث تغییر رنگ پوست در محل قراردادن زالوبرروی پوست شود که ممکن است برای همیشه این عارضه در پا تثبیت شود در نتیجه استفاده از زالو برای درمان واریس توصیه نمیشود

در حال حاضر بهترین درمان واریس در سطح دنیا استفاده از لیزر و RF است که در پیشرفته ترین کشور های دنیا استفاده میشود این روش درمانی ، توسط دکترهادی زاده بعنوان بهترین متخصص واریس ایران(بهترین متخصص واریس اصفهان) دراختیاربیماران عزیزقراردارد.دراین میان زالودرمانی برای درمان واریس، جایگاهی ندارد.
شما میتوانید در مرکزفوق تخصصی دکتر هادی زاده از این خدمات بهره مند شوید
لازم به ذکر است که لیزر و RF بدون بیهوشی وبستری است وهرگزبا عود بیماری همراه نمی باشد.عوارض واریس بسیارمتنوع است، لذابایدبالیزرواریس یاRFدرمان شودتابه نتایج مطلوب وکامل دست یافت.درزیربه یکی ازمهترین عوارض واریس اشاره می کنیم.

یکی ازمشکلاتی که بسیاری ازبیماران مبتلابه واریس، ازآن شاکی می باشندوکرارابه پزشکان مختلف مراجعه می کنند، احساس بی حسی درپاهامی باشد.

احساس بی حسی درپاها، علل گوناگونی دارد وسوال مهم انستکه آیابیماریهای عروقی ونارسایی های وریدی هم می توانند باعث ایجاداین مشکل شودیاخیر.

علل مختلف می توانندباعث ایجادبی حسی دراندامهاشوندکه ازجمله آنهامی توان به مواردزیراشاره نمود:

تنگی کانال نخاعی ودیسک هرنیاسیون وسایرشرایطی که باعث فشاربرروی اعصاب خارج شده ازستون فقرات می شوند.

بدبودن وضعیت عمومی بدن وقرارگرفتن درحالتهای نامناسب دست وپانیزمی توانندباعث ایجادبی حسی دراندامهاشود.

یکی دیگرازبیماریهایی که می توانندباعث ایجادبی حسی اندامهاشوند، فیبرومیالژی است.

دیابت نیزیکی دیگرازبیماریهای شایعی استکه می تواندباعث ایجاداین مشکل وشکایت شایع شود.

هرگونه آسیب به اندامهانیزمی تواندباعث ایجاد آسیب به اعصاب منطقه ای شودکه آسیب به اعصاب نیزمی تواندمتعاقبا سبب ایجادبی حسی شود.

امایکی دیگرازمواردبسیارمهم که بویژه دراستان اصفهان ، باتوجه به شیوع آن ، بایستی حتمامدنظرقرارداد، بیماری مهم ام اس است که می تواندباعث احساس بی حسی دراندام ویاسایرعلایم وشکایات همراه شود.

ازدیگرعوامل مهم مسبب بی حسی، الکلیسم است .کسانی که ازالکل استفاده می کنندممکنست به مشکلات وعوارض گوناگونی مبتلاشوندکه یکی ازآنها، احساس بی حسی دردست وپااست.

نکته جالب توجه آنستکه واریس ونارسایی های وریدی نیز می توانندباعث ایجادبی حسی اندامهاشوند.

سیاهرگها( وریدها) عامل اصلی انتقال خون ازمحیط واندامهابه سیستم مرکزی وقلب می باشدکه اگردریچه های لانه کبوتری، بهردلیل دچاراختلال شوند، جریان مناسب ویکطرفه خون ازمحیط بطرف قلب مختل شده واین موضوع نهایتا باعث نشت مایع ازداخل وریدهابداخل اندامهامی شود.

تجمع بیش ازحدمایع دراندامهاوایجادواریس ونارسایی های وریدی، نهایتاباعث ایجادمشکلات وشکایاتی می شوند.که ازجمله آنهامی توان به ایجادکرامپ واسپاسم عضلانی، خستگی ونیزبی حسی اندامهااشاره نمود.

لذادربرخوردبابی حسی اندامها، بایستی پس ازمعاینه دقیق وبررسی های لازم . به علت اصلی ایجاداین مشکل پی برد ودقت داشت که گاهی ممکنست. دربیماران مبتلابه واریس ونارسایی های وریدی، بطورهمزمان بیماریهای دیگری هم وجودداشته باشند.که سبب ایجادبی حسی اندام می شوندوفقط درصورتی که درمان مواردی که بطورهمزمان دریک بیماروجوددارند. انجام شود، می توان به درمان کامل ورضایتبخش دست یافته وبیمارازاحساس بی حسی دراندام رهایی پیداخواهدکرد.

لازم به تکراراستکه چنین عوارضی بادرمان کامل وقطعی واریس بالیزریا آراف قابل درمان است. زالودرمانی دردرمان بی حسی وسایرعوارض واریس نقشی ندارد.

بایددقت داشت که درمان واریس بااستفاده ازRF ولیزرداخل عروقی، می تواند به بهبودکامل واریس. ونارسایی های وریدی منجرشودوعوارض واریس ازجمله بی حسی دست وپارانیزبهبودبخشد.

شماره تلفنهای مرکزواریس اصفهان:
09211016462
03132242165

نوشته قبلی

چگونه ازایجاد واریس پیشگیری کنیم

نوشته بعدی

ورزش وتوصیه هادرپیشگیری ودرمان واریس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما