مقالات آموزشی

کرونا را شکست می دهیم

کرونا را شکست می دهیم

ویروس کرونا(کروناویروس) کلیه کشورهای جهان راتسخیرکرده ودرحال گسترش هرچه بیشتراست.مرکزواریس اصفهان(مرکزفوق تخصصی واریس اصفهان)توجه شماعزیزان رابه ویدئوی ضمیمه که درموردتوصیه های مهم درموردکروناویروس (ویروس کرونا)است، جلب می نماید.ارتباط کروناباعوارض واریس شناخته شده است. واریس یکی ازعلل مهم ایجادلخته های خونی می باشد . درعین  حال واریس تعدادبسیارزیاددیگری ازعوارض رانیزدارد.هریک ازعوارض واریس ممکنست باشدتهای مختلف ایجادشوند.  بنابراین بایدبدقت عوارض واریس راتحت بررسی ودرمان قرارداد. همانگونه که گفتیم یکی از عوارض واریس عبارت ازترومبوزیالخته های خونی است. درواقع برطبق بسیاری ازمقالات منتشرشده واریس مهمترین عامل تشکیل ترومبوز یالخته های خونی است. این ترومبوزها می تواننددرعروق عمقی یاعروق سطحی تشکیل شوند. ازسوی دیگرکرونانیز می توانندباعث ایجادلخته خون شود.اراین جهت بایدبه درمان واریس اهتمام بیشتری داشت.

بهترین روش درمان واریس 

بهترین روش درمان واریس بدون شک لیزراست. البته مقصودماازلیزرواریس لیزرسطجی نمی باشد .بلکه مقصودمادرواقع انجام لیزرهای داخل عروقی است. لیزرداخل عروقی وآراف داخل عروقی امتجان خودراپس داده اند. نتایج درمان بااین روشهابسیارزیباوهیجان انگیزاست. اگرمبتلابه واریس هستیدبایددراولین موقعینت ممکن به درمان انهابپردازد. دلیل این مسیله اینست که واریس دارای عوارض فراان است . این عوارض وپیامدهای واریس رابایدجدی گرفت. کرونادرحال تاخت وتازاست . عوارض کرونانیززیاداست .لذادرشرایط فعلی دنیا درمان واریس ازاهمیت بسیاربیشتری نسبت ب] قبل برخورذاراست.
مقایسه درمان واریس به وسیلهRF لیزر داخل عروقی با جراحی
:بر طبق تمام مطالعات و تحقیقات بین المللی بهترین روش درمان واریس و نارسایی های وریدی، لیزر داخل عروقی و RF داخل عروقی می باشد.
این دو روش بسیار بسیار بهتر از جراحی و سایر روش های قدیمی درمان واریس می باشند .
در استفاده از لیزر داخل عروقی و RF داخل عروقی نیاز به بستری و بیهوشی وجود ندارد. همچنین بیمار می تواند بلافاصله پس از انجام درمان حرکت کرده و به سرکار خود و منزل مراجعه نمایند, در حالی که در روش های قدیمی و جراحی, بیمار بایستی مدتی در بیمارستان و روزهای متمادی در منزل استراحت نماید .

از سوی دیگر در روش‌های جراحی ظاهر پای بیمار خراب شده و تعدادی جای بخیه و برش برای همیشه بر روی پای بیمار باقی می ماند ،در حالی که در روشهای درمان با لیزر و RF هیچ گونه اثری بر روی پای بیمار باقی نمی ماند وزیبایی ظاهری پاهم خراب نمی شود‌
لیزر داخل عروقی برعکس جراحی نیاز به بستری در بیمارستان و نیاز به بیهوشی ندارد ،
بنابراین عوارض ناشی از بیهوشی و بستری به بیمار تحمیل نمی شود .
میزان پایداری و عدم عود واریس و نارسایی وریدی پس از لیزر داخل عروقی و RF بسیار بسیاربهترو بیشتر از جراحی می باشد .
درواقع بیمارانی که تحت جراحی قرار می‌گیرند و دچارعودواریس می شوند، معمولاً جهت درمان با لیزرداخل عروقی وRF اقدام می‌نمایند.
بطورکلی RFو لیزرداخل عروقی ونیزاسکلروتراپی ، بهترین وعالیترین وموثرترین روشهای درمان واریس ونارسایی وریدی هستند.

کروناراشکست می دهیم بایدشعارهمه ماباشد.دراین جهت بایدهمه ایده هاوتلاشهارابکاربرد. کنترل عواملی که میتوانندعوارض کرونارابیشترکنندهم یکی ازاین موارداست. یکی ازاین عوامل واریس است.

نوشته قبلی

یکی ازتوصیه های مهم برای پیشگیری از کروناویروس ، ماندن درخانه است.

نوشته بعدی

مرگ ناگهانی قلبی: قسمت ششم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما