لیپدما (لیپیدادما)(لیپیدما)(لیپادم)

لیپدما

لیپدما(لیپیدادما)(لیپادما)(لیپادم):

مرکزدرمان ورم اصفهان 09211016462_03132242165 تلفن های دراختیارشماست که جهت درمان ورم وادم و لیپدما ، بتوانیدجهت تعیین وقت ، هماهنگی فرمائید.یکی ازعلل ورم پاهاکه شایع نیزمی باشد، لیپیدادمااست..
لیپیدادما که دربرخی جوامع تقریباً از هر ده زن یکی را تحت تأثیر قرار داده است تا حد زیادی ناشناخته باقی مانده است. بنابراین ، تشخیص ها خیلی دیر انجام می شود و بیماران باعلایم پیشرفته ترروبرو می شوند ، این مشکل با تجمع چربی در مناطق خاص (به طور عمده پاها) مشخص می شود.

خلاصه:

لیپدم چیست؟

لیپو ادم ، لنف ادم ، لیپوهیپرتروفی … گیج نشوید!اینهابیماریهای مختلفی هستندکه بایدبدقت آنهاراشناخت ودرمان کردکه درمقالات بعدی درسایت دکترهادی زاده می توانیدآنهارامطالعه واطلاعات لازم رادرموردآنهابدست آورید.

1 | لیپدم چیست؟

لیپدما یک بیماری مزمن واقعی است که با تجمع تدریجی بافت چربی زیر جلدی در اندام تحتانی بدن مشخص می شود ، بیماری از باسن تا مچ پا رامی توانددرگیرنماید. این تجمع چربی به ندرت روی بازوها تأثیر می گذارد. این اضافه وزن موضعی همراه با ادم (تورم) و درد هنگام فشار دادن است.این یک بیماری مزمن استکه می تواندبطورمجزاویادرهمراهی دیگربیماریهادیده شود وبدلیل تغییرات ظاهراندام ونیزایجاددرد، می تواند مشکلات مختلفی رابرای بیماران درسنین مختلف ایجادنماید.

درموردمیزان شیوع این حالت بخصوص، بایستی اذعان نمودکه ما اطلاعات دقیق در مورد فراوانی این شرایط نداریم. مطالعاتی دراروپا ارقامی فراتر از 10٪ لیپو ادم را در بیماران مبتلا به بیماریهای وریدی نشان می دهدکه البته درجوامع مختلف ، این ارقام متفاوت می باشند.

علائم لیپیدما:

لیپادما به راحتی قابل شناسایی است زیرا تصویر بالینی بسته به مرحله و مناطق آسیب دیده مشخص است. مچ پا: باسن ، ران و…محل شایع درگیری بااین بیماریهاست که درصورت معاینه دقیق وبررسی های لازم می توان این بیماری واحتمال بیماری های همراه دیگر راکشف ودرجهت کنترل ودرمان آنهااقدام نمود.

بیماری هرچنداغلب تمایل به درگیرکردن پاهاداردولی درعین حال گاهی اوقات می تواند بازوها را نیز درگیر کند. اگرفقط پاهادرگیرشوندودرگیری به دستهاگسترش پیدانکرده باشد، عدم تناسب اندام تحتانی و فوقانی می تواند بسیار مشخص باشد. براساس محل درگیری اندامهادرتقسیم بندی های مختلف، “انواع” لیپوادما وجود دارد:

⬅️ درجه بندی لیپادم ، براساس محل درگیری اندام می باشد:➡️

✅ درجه نوع 1: درگیری باسن

✅ درجه 2: درگیری باسن و ران

✅ درجه نوع 3: درگیری باسن ، ران وساق پا

✅ درجه نوع 4:درگیری بازو

✅درجه نوع 5: درگیری پاها

لیپدما که دربسیاری ازجوامع تقریباً از هر ده زن یکی را تحت تأثیر قرار داده است ، توسط حرفه پزشکی ، تا حد زیادی نا شناخته باقی مانده وزوایای مختلف آن وروشهای درمانی ان بطورکامل معرفی نشده است. بنابراین ،دراغلب موارد تشخیص ها خیلی دیر انجام می شود و بیماران گاهی بهمین دلیل مبتلابه علایم شدید می شوند ، وباعوارض شدیدروبرو می شوندهمانگونه که اشاره شد این مشکل با تجمع چربی در مناطق خاص (به طور عمده پاها) مشخص می شود.

در همه موارد ، لیپادم روی اندامهای دو طرف و به روشی کاملاً متقارن تأثیر می گذارد.

بنابراین به راحتی از لنف ادم قابل تمایزاست زیرالنفادم غالبابادرگیری یکطرفه وغیرمتقارن ، خودرانشان می دهد.
لیپدم ، که با وزن اضافی موضعی اندام نیز مشخص می شود ، با توده هاوادم لنفاوی (که درآن ادم نا شی ازرسوب چربی نمی باشد) و عموما نامتقارن است ،کمتر اشتباه گرفته می شود .

یکی دیگرازعلل ورم که بایدبه آن دقت نمود،وجود ورم ارتواستاتیک (تورم اندامها ناشی از ایستادن) در اندامهای آسیب دیده است که می تواندبصورت مجزاویاهمراه بارسوب چربی، بطورهمزمان دیده شود. این ادم با گذشت روز بدتر می شود. اگر ادم پا (بالا یا پشت پا) و / یا انگشتان پا را تحت تأثیر قرار دهد ، در این صورت بایداحتمال وجودلنف ادم ثانویه رامدنظرداشت.درصورتی که ادم ناشی ازرسوب چربی باشد ناحیه متورم درموقع فشار یا حتی لمس دردناک است.

گاهی درظاهرپا گره هایی ظاهرمی شوند (بااندازه غیر عادی که در سطح پوست ایجاد می شود) که با گذشت زمان این گره هابزرگترشده وتمایل به رشد دارند.

گاهی وجود رگهای عنکبوتی نیزقابل مشاهده هستند.عروق عنکبوتی که منجر به ظهور شبکه ای از وریدهای سطحی در سطح پوست می شوندغالبادرروی قسمتی که چربی رسوب کرده است، ایجادمی شوند.علل مختلفی درموردعلت این پدیده ذکرشده است ولی بطورکلی می توان گفت که رگهای عنکبوتی در اثر شل شدن بافت همبند ایجاد می شوند.تمایل به ایجادکبودی و مشکل درحرکت در موارد شدید دربرخی موارداین بیماری قابل دیدن می باشد.

علل لیپدما:

علیرغم شیوع نسبی بیماری وتحقیقات فراوانی که درموردآن شده است ، مع الوصف می توان اظهارنمودکه علل لیپیدما تاحد زیادی مرموز بوده وبطورکامل شناخته نشده است ، با این وجود چندین تئوری جدی مطرح شده است که درادامه به برخی ازآنهااشاره می نمائیم.

منشأ هورمونی:

علیرغم انکه علت لیپدما هنوز بطوردقیق مشخص نیست ، اما نقش تعیین کننده ای را می توان به هورمون های جنسی درایجادوپیشرفت این بیماری نسبت دادوبه عنوان اثبات ،می توان بیان کردکه آمارهانشان می دهندکه تعداد کمی از مردان درگیر هستند درحالیکه این نوع ورم( ادم) درزنان بسیاربیشترقابل مشاهده است. ازسوی دیگرآمارهانشان می دهندکه این نوع ادم اگردر مردان دیده شود، غالبامردانی رادرگیرمی کندکه مبتلا به اختلالات هورمونی عملکردی در زمینه سیروز الکلی یا بعد از هورمون درمانی هستند.این منشا هورمونی توضیح می دهد که چرا لیپوادما به طور کلی در زمان بلوغ یا در دوران بارداری یا حتی گاهی اوقات در دوران یائسگی ایجاد می شود.

منشا ژنتیکی:

درمورداین اختلال بایدشدیداً به یک عامل ژنتیکی مشکوک بود زیرا دربسیاری ازموارداین نوع ورم( ادم)اعضای یک خانواده درگیرهستند.”

استعداد احتباس آب:

نوعی احتباس آب نیزدرایجاداین نوع ادم موردتوجه قرار می گیرد. این مورد با “افزایش نفوذپذیری مویرگها که باعث افزایش تجمع مایعات و پروتئین ها می شود” مشخص شده است.بایددقت نمودکه غالبااین بیماری نتیجه پرخوری نیست و ارتباط زیادی با دلایل کلاسیک چاقی ندارد.در حقیقت ، این چربی توسط سلولهای بدن تولید می شودوارتباط مستقیمی بادریافت چربی توسط رژیم غذایی ندارد. وبهمین دلیل است که ما موارد لیپدما را در بیماران لاغر و حتی گاهی بی اشتهانیزمی توانیم مشاهده کنیم. به طور معمول ، این بیماران با اضافه وزن تظاهرپیدا می کنند. اضافه وزن و چاقی اغلب باعث ایجاد لیپیدادما نمی شود. اما می تواند باعث بدتر شدن آن شود وبدلیل آنکه چاقی می تواندباعث تشدیداین معضل می شود، لذابه بیماران مبتلابه لیپیدادم توصیه می شودکه رژیم غذایی مناسب رارعایت کرده واضافه وزن خودرااصلاح نمایند.

تکامل  لیپدم

این بیماری به مرور زمان بدتر خواهد شد و همانطور که قبلاً بحث شد ، غالباهیچ اقدامی در رژیم غذایی مشکل را حل نمی کند. لیپدمایک مشکل پیشرونده است وبه مرور زمان بدتر می شود.

⬅️ درتحقیقات پزشکی به طور کلی 3 مرحله لیپدم تشخیص داده می شود➡️

✅ مرحله 1: بافت زیرپوستی ضخیم و انعطاف پذیر ، گره های کوچک ، پوست صاف.

✅ مرحله 2: بافت زیرپوستی ضخیم و انعطاف پذیر ، گره های بزرگ ، پوست نامنظم.

✅ مرحله 3: بافت زیرپوستی ضخیم و منجمد ، گره های بزرگ ، فلپ چربی نرم ، تغییر شکل سطوح داخلی ران و زانوها.

درمان های لیپدما:

درمانهای گوناگونی برای درمان وبرطرف کردن وکاهش این مشکل دردسترس است .که درمرکزدرمان ادم اصفهان ، توسط دکترهادی زاده( بهترین متخصص درمان ادم اصفهان).(بهترین متخصص درمان ورم اصفهان) دراختیاربیماران عزیزقرارداده می شود.بیشتر درمان های لیپیدمادرواقع با علائم و نه ریشه مشکل (مشکل هورمونی ) مقابله می کنند. بنابراین این تکنیک ها ،درمان قاطعی ارائه نمی دهند . اما اجازه می دهند تا تظاهرات بالینی لیپیداما مانندعلائم دردناک و ناخوشایند کاهش یابد. علاوه برآن باید راه حل های درمانی علیه سلولیت وتغییرات پوست رانیز در نظر گرفت.

لیپدما

 

برطرف کردن ادم و تجمع مایعات:

درمان محافظه کارانه لیپدما شامل درمان جسمی ادم است. تکنیک های مختلفی ممکن است بکاررود که باعث کاهش ادم وتجمع مایعات می شوند.درمقالات بعدی، به ادامه بحث درمورددرمانهای لیپادم ونکات مهم پیرامون این بیماری می پردازیم

نوشته قبلی

درمان ورم پاها (درمان ادم پا) و چگونگی درمان ان

نوشته بعدی

آیا لیرز واریس باعث درمان ادم(درمان ورم)میشود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما