مقالات آموزشی

لیزر واریس

لیزر واریس

دکترمحمودهادی زاده بهترین متخصص واریس(09211016462 و 03132242165 )بهترین روشهای درمانی رابرای انواع واریس دردستورکارخودقرارمی دهند.

لیزرواریس دراصفهان به همت دکترهادی زاده بهترین متخصص واریس ، برای اولین باردرمرکزکشورراه اندازی و به مردم معرفی گردید.

ازآن زمان تاکنون سالهای طولانی می گذرذ.

بیماران فراوانی ازسرتاسرمیهن عزیزمان بدنبال بهترین متخصص واریس، بهترین متخصص واریس اصفهان( دکترهادی زاده ) راانتخاب نموده اند.

البته این موضوع اتفاقی نیست .

معیارهای فراوانی برای شناخت بهترین متخصص واریس برای انجام لیزرواریس وسایرروشهای درمانی وجوددارند.

کسانی که اندک آشنایی با نتایح درمان واریس توسط دکترهادی زاده دارند، بدون شک برای لیزر واریس ، فقط به ایشان مراجعه می نمایند.

اگرمایلید بالیزرواریس وانواع دیگردرمان واریس آشنایی یابید باماهمراه باشید.

 

 

درمان واریس

 

 

درمان واریس بایستی بصورت اصولی انجام گرددتانتیجه دلخواه حاصل شود.

همانگونه که درمقالات مختلف بهترین دکترواریس اشاره شده است، بیماران مبتلا به واریس، انواع مشکلات وعوارض راممکنست تجربه نمایند.

این عوارض البته برای همین بیماران رخ نمی دهد ودربرخی افراددیده می شود.

میزان وشدت این عوارض بستگی به عوامل مختلفی دارد.

یکی ازمهمترین عوارض مربوط به واریس، زخمهای وریدی وواریسی است.

بطورکلی نارسایی وریدی وواریس می تواند باعث ایجاد تغییرات پوستی وزخم پاشوند.

این زخمها ی وریدی می توانند مشکلات فراوانی راایجاد نمایند.

درادامه این مبحث نگاهی گذرابه مبحث زخم وریدی می اندازیم .

سپس درمورد لیزرواریس ولیزرواریس دراصفهان مطالبی راارایه می نماییم.

 

بهترین دکترواریس وزخم پا

 

همانگونه که گفته شد زخم پایکی ازعوارض شناخته شده واریس ونارسایی های وریدی است.

یک آسیب جزئی می تواند زخم پا را باز کند .

پس از یک آسیب جزئی، اگر مشکلی در گردش خون در وریدهای پا وجود داشته باشد ممکنست عوارضی بهمراه داشته باشد.

دراینصورت ممکنست التهاب موضعی بافت شروع به ایجاد کندوپس ازآن ممکن است زخم وریدی پا ایجاد شود.

در نتیجه، پوست به راحتی می‌شکند و پس از ضربه یا خراش، زخم ایجاد می‌کند.

بهترین دکترواریس ( بهترین متخصص واریس اصفهان) تاکیددارندکه درمان زخم واریس تابع شرایط خاص است .

یعنی تا زمانی که تحت درمان برای بهبود گردش خون در پاهای خود نباشید، زخم شما ممکن است بهبود نیابد.

لیزر واریس

لیزر واریس

بهترین متخصص واریس وتشخیص زخم وریدی پا

 

زخم وریدی پا چگونه معمولا به چه صورتی تشخیص داده می شود؟

برای همه بیماران مبتلا به زخم، توصیه می شود تاریخچه پزشکی را به دقت تجزیه و بررسی کنند.

ازجمله سابقه شخصی یا خانوادگی واریس بسیارمهم است ، چه درمان شده باشد یا نه.

سابقه شخصی یا خانوادگی ترومبوز ورید عمقی و/یا ترومبوز ورید سطحی و/یا آمبولی ریه نیزبایستی بدقت موردبررسی قرارگیرد.

سابقه شخصی تروما یا جراحی قابل توجه اندام تحتانی نیزپراهمیت است.

وجود زخم قبلی ازنظربهترین متخصص واریس اصفهان( بهترین متخصص واریس چهارمحال وبختیاری)بسیارمهم است.

همچنین وجود یاعدم وجود بیماری های سیستمیک بویژه دیابت باید بررسی گردد.

بهترین متخصص واریس معمولا پای بیمار را چه در حالت ایستاده و چه دراز کشیده معاینه می کنند.

بهترین متخصص واریس اصفهان همچنین نبض را در مچ پا احساس خواهد کرد تا مطمئن شوند که رگ های پابه درستی کار می کنند.

برای رد کردن بیماری شریان محیطی (شرایطی که بر عروق تأثیر می گذارد) به عنوان علت احتمالی علائم شمابایدبررسی انجام شود.

بهترین دکترواریس ( دکترهادی زاده )(بهترین متخصص واریس شهرکرد) معمولاآزمایش خاصی  را انجام می دهد .

این آزمایش خاص معمولا به نام سونوگرافی داپلر شناخته می شود.

ممکن است آزمایش‌هاوبررسی های بیشتری برای ارزیابی جریان خون در سیاهرگ‌ها انجام شود.

دقت کنیدکه این مراحل معمولا قبل از لیزر واریس ( لیزرواریس دراصفهان) انجام می گردد.

 

درمان واریس ودرمان زخم پا چیست؟

 

اگر زخم وریدی پا برای شماایجاد شده است،قطعا مشکلات ناشی ازآنرامی دانید.

احتمالاً در حال حاضر در تماس نزدیک با یک کلینیک تخصصی واریس یا با دکترواریس هستید.

بطورکلی دردرمان واریس و بهبود زخم: فشرده سازی پزشکی نقش مهمی دارد .

دردرمان واریس ونیز دردرمان اولیه زخم وریدی پا، بهترین دکترواریس براستفاده ازجوراب واریس مناسب تاکیدمی نمایند.

همچنین بررسی شامل بررسی عفونت و بهبود زخم است.

بسته به اندازه زخم ممکن است درمان واریس ودرمان زخم واریس چندین ماه طول بکشد.

مدیریت درد و به حداقل رساندن ادم و همچنین محافظت از پوست سالم مهم است.

فشرده سازی بکمک جوراب واریس مناسب به بهبود گردش خون در وریدهای پا و درمان تورم کمک می کند.

ازدیدگاه بهترین متخصص واریس اصفهان ( بهترین متخصص واریس اهواز)این موضوع نقش مهمی در بهبود زخم و مراقبت های بعد از آسیب دارد.

لیزر واریس

لیزر واریس

درمان واریس وزخم واریس ونقش جوراب واریس

 

گفتیم که بهترین متخصص واریس ( بهترین متخصص واریس اهواز) تاکیدفراوانی براستفاده ازجوراب واریس مناسب دارند.

دربرخی موارد بهترین متخصص واریس اصفهان ، باندکشی راتوصیه میکنند.

به طور سنتی، باندهای فشاری با کشش کم در مرحله اولیه درمان زخم‌های بزرگ استفاده می‌شود.

تا زمانی که بهبودی تقریباً کامل شود یا بیمار بتواند با درمان شودبایستی ازباندکشی استفاده نماید.

سیستم های جوراب فشرده سازی وجوراب واریس ابداع شده وقابل استفاده می باشند.

این سیستم های جوراب فشرده سازی برای بهبود نتیجه درمان بوجود آمده اند.

آنها درابتدااز یک جوراب فشرده معمولی و یک جوراب با فشار کم تشکیل شده اند.

این سیستم ها مزایای بسیار بیشتری نسبت به بانداژ دارندکه درادامه به برخی ازآنها اشاره می شود.

بهترین دکترواریس ( بهترین دکترواریس اصفهان) براستفاده ازجوراب واریس ، بیش از باندکشی تاکیدمی نمایند.

ازجمله علل اینکه چرا جوراب واریس بهتراز باندکشی است ، یکی اینستکه پوشیدن آنها آسان است.

به این معنی که در بسیاری از موارد برای درمان فشرده سازی نیازی به کمک نیست.

نکته بعدی آنستکه استفاده ازجوراب واریس حتی با کفش راحت وقابل انجام است.

همچنین هنگام دراز کشیدن در رختخواب فشار ناخوشایندی وجود ندارد وراحت می باشد.

ازسوی دیگر جوراب واریس ،پانسمان را در جای خود نگه می دارد( البته در صورت استفاده صحیح ازآن )

علاوه برآن هنگام پوشیدن یا درآوردن جوراب،معمولا آسیبی به زخم وارد نمی شود.

برای بیمارانی که تحت لیزرواریس ( لیزرواریس دراصفهان) قرارمی گیرند.

بهترین متخصص واریس اصفهان( بهترین متخصص واریس اهواز) براین موضوع تاکیددارند.

البته تاکیدایشان بیشتر برروی بیمارانی استکه لیزرواریس دریافت نکرده اند.

کسانی که لیزرواریس دراصفهان  راتجربه کرده اند ، نتایج درخشان آنراباهمه وجوداحساس می نمایند.

 

لیزرواریس و درمان واریس  برای درمان زخم های وریدی

 

با درمان مناسب، بیشتر زخم های وریدی پا در عرض مدت کوتاهی  بهبود می یابند.

پس از بهبود زخم، برای جلوگیری از ایجاد زخم دیگر، بایدتوصیه های بهترین متخصص واریس راانجام دهید.

ایشان توصیه می نمایندکه حتی االمقدورهمیشه  به پوشیدن جوراب های فشاری ادامه دهید.

همواره به خاطرداشته باشیدکه زخم پا یکی ازجدی ترین پیامد های بیماریهای  وریدی است.

دانش پزشکی در مورد اختلالات وریدی پیشرفت بسیارداشته ومنجربه ابداع لیزرواریس شده است.

اصطلاح اختلال وریدی مزمن یک بیماری طولانی مدت شامل اختلال در بازگشت وریدی را بیان می کند.

اگر دریچه های وریدی به درستی بسته نشوند، برگشت خون وجود دارد.

منظوربهترین متخصص واریس ایران ازبرگشت خون ، حالتی استکه خون به سمت پایین نشت می کند .

دراین حالت خون نمی تواندبخوبی حرکت  نمایدودر ورید راکد می شود.

در نتیجه رکودخون منجر به فشار خون وریدی می شود.

این وضعیت به عنوان نارسایی مزمن وریدی  شناخته می شود و می تواندعوارض فراوانی داشته باشد.

ازجمله اینکه این حالت می تواندباعث ادم، تغییرات پوستی و در برخی موارد زخم وایجادلخته  شود.

در صورت عدم درمان، نارسایی مزمن وریدی می تواند منجر به اختلالات جدی ترشود.

از جمله این اختلالات می توان به لخته خون و آمبولی ریه اشاره شود.

لیزر واریس

لیزر واریس

بهترین دکترواریس  واختلالات وریدی حاد:

 

گاهی دربرخی بیماران اختلالات وریدی حاد رخ می دهند.

اختلالات وریدی حاد معمولاً بدون شرایط قبلی رخ می دهد .

این اختلالات حاد عوارض ناگهانی دارند.

البته اختلالات حادمی توانند توسط اختلالات وریدی مزمن نیز ایجاد شود.

در هر صورت این اختلالات حاد وریدی نیاز به درمان فوری پزشکی است.

اختلالات وریدی حاد شامل ترومبوفلبیت سطحی یعنی همان لخته های سطحی، ترومبوز ورید عمقی (DVT) و…است .

ازجمله موارددیگراختلالات حاددیگرمی توان به آمبولی ریه، سندرم پس از لخته و خونریزی واریس اشاره نمود.

بهترین متخصص واریس اصفهان ( دکترهادی زاده) انواع اختلالات وریدی اعم ازحادومزمن رادرمان می نمایند.

این درمانهای عالی ومنحصربفرد، باعث درمان کامل شده ونیازبه بستری دربیمارستان هم ندارند.

جهت اخذنوبت باشماره تلفن های زیرتماس بگیرید:

03132242165

09211016462

نوشته قبلی

درمان واریس پا

نوشته بعدی

بیماری شریان محیطی چیست وچطوردرمان می شود؟

تماس با ما