مقالات آموزشی

لیزرواریس پا

لیزرواریس پا

لیزرواریس پا، چه محاسنی دارد؟شماره تلفنهای 09211016462 و 03132242165برای اگاهی بیشتردراختیارشماست.
لیزرواریس پا ، اگرباکیفیت وتوسط پزشک فوق تخصص ماهرعروق انجام شود، بهترین نتایج رابهمراه دارد.
مقاله زیرزاباادامه دهیدتامطالب کامل وجامعی درموردلیزرواریس پادراختیارشماعزیزان قراردهیم.
این مقاله، درواقع برگزیده مطالب دکترهادی زاده(موسس کلینیک واریس اصفهان(بهترین کلینیک واریس ایران) است.

لیزرواریس پا بصورت داخل عروقی :

ابتداتوضیح  دهیم که مقصوداز لیزرواریس پاچیست.
لیزرواریس پا، درواقع توسط دستگاههای لیزرداخل عروقی انجام می شود.
واریس پا ازنظرعلمی ، تعریف مشخصی دارد.

طبق تعریف ، واریس پاعبارتست ازعروق برجسته وپیچ خورده باقطربیشترازسه میلیمتر.
بادرنظرگرفتن این تعریف، تنهانوع لیزری که می تواندبرای درمان واریس بکاررود، لیزرواریس پابااستفاده ازفیبرداخل عروقی است.

بنابراین درمان آنچه بصورت اصطلاح عامیانه، لیزرواریس پا مربوط به عروق سطحی نازک است، صحیح نمی باشد.
عروق عنکبوتی وسایرعروق سطحی رامی توان با اسکلروتراپی درمان کرد.
ولی برای واریس های بزرگ ، بهترین اقدام، لیزرواریس پااست.

.

لیزرواریس پاوRF داخل عروقی:

بدون شک ، بهترین روش درمان واریس های بزرگ، لیزرواریس پا بصورت داخل عروقی یاRF داخل عروقی است.
برای درمان عروق عنکبوتی وعروق نازک روی پوست، اسکلروتراپی روش ایده آل وانتخابی درمان است.

اگرمایلید بانتایج لیزرواریس پاواسکلروتراپی واریس واختلالات عروقی آشناشوید، حتمابه گالری سایت ماسربزنید.

تعدادزیادی ازبیماران مبتلابه واریس، تحت لیزرواریس پاتوسط دکترهادی زاده(بهترین متخصص واریس اصفهان)(بهترین متخصص واریس اراک)(بهترین متخصص واریس شهرکرد)قرارگرفته اند.

نتایج برخی موارد لیزرواریس پاتوسط دکترهادی زاده،بهترین متخصص واریس پا دراصفهان، توسط بیماران بیان شده است.

مراجعین به کلینیک واریس اصفهان:

تعدادزیادی ازبیماران ازسراسرکشور، بدنبال یافتن بهترین متخصص واریس پا هستند.(بهترین متخصص واریس پادراصفهان)(بهترین متخصص واریس اراک)(بهترین متخصص واریس کرمان).
نتایج لیزرواریس پادراین بیماران ، بسیاردرخشان بوده است.
دقت کنیدکه حتی دریک مورد، عودوبازگشت واریس، پس ازانجام لیزرواریس پاتوسط دکارهادی زاده(بهترین متخصص واریس اصفهان)(بهترین متخصص واریس شهرکرد) گزارش نشده است.

اگرشماهم مبتلابه واریس وسایراختلالات وریدی هستید، می توانیدباخیال راحت درکلینیک واریس اصفهان(بهترین کلینیک واریس اصفهان) ، تحت درمان کامل ودائمی قرارگیرید.

لیزرواریس پا

لیزرواریس پا

انواع درمانهای واریس وبیماریهای وریدی:

دکترهادی زاده(بهترین دکترواریس اصفهان) انواع واریس رابابهترین تکنیکهادرمان می کنند.

برای واریس های بزرگ، بهترین درمان، RF یا لیزرواریس پااست.

این روشهای درمانی، نیازبه مراجعه به بیمارستان ندارند.
اگراین روشهای درمانی توسط دکترهادی زاده(بهترین متخصص واریس اصفهان)(بهترین متخصص واریس کرمان) برای شماانجام شود، محاسن وامتیازات زیررابدست خواهیدآورد.

اولا نیازبه بستری دربیمارستان ندارید

.
هرروش درمانی که نیازبه بستری دربیمارستان نداشته باشد، ارجح است ولیزرواریس پا توسط دکترهادی زاده(بهترین متخصص واریس اراک) ازاین امتیازبهره می برد.

دومابه بیهوشی نیازنخواهیدداشت.


عوارض بیهوشی زیاداست وهرروش درمانی بدون نیازبه بیهوشی، اولویت دارد.

سومانیازبه استراحت پس ازلیزرواریس پاتوسط دکترهادی زاده(بهترین متخصص واریس شهرکرد)ندارید.


بلافاصله پس ازدرمان توسط لیزرواریس پا، می توانیدبه کاروبرنامه های زندگی طبیعی خودبپردازید.

چهارم اینکه عودوجودنخواهدداشت.


لیزرواریس پاتوسط دکترهادی زاده(بهترین متخصص واریس اصفهان)(بهترین دکترواریس کرمان) هرگزباعودوبازگشت نبوده است.

پنجم : راحتی انجام لیزرواریس پا.


لیزرواریس ودرمان واریس بااستفاده ازRF ، بانهایت راحتی وسهولت ودرعرض مدت کمترا ازچهل وپنج دقیقه توسط دکترهادی زاده(بهترین متخصص واریس اراک) انجام می شود.

ششم:لیزرواریس ودرمان باRF درکلینیک دکترهادی زاده(بهترین کلینیک واریس) همراه بادردنیست.


قبل ازانجام لیزروRF ،ازبیحسی موضعی استفاده می شود.
پس ازانجام لیزرواریس پانیزهیچگونه دردوسوزشی نخواهیدداشت.

هفتم : هزینه کم .انجام لیزرواریس پا، باتوجه به کیفیت وقدرتمندی بسیارزیاد،درمقایسه باسایرروشها بسیارارزان است.


اگرمایلیددرکوردهزینه های لیزرواریس پا ویادرمان باRF   اطلاعات دقیق بدست آورید،

هفتم : هزینه کم .انجام لیزرواریس پا، باتوجه به کیفیت وقدرتمندی بسیارزیاد،درمقایسه باسایرروشها بسیارارزان است.


آیامایلیددرکوردهزینه های لیزرواریس ویادرمان باRF   اطلاعات دقیق بدست آورید؟.

دراینصورت می توانیدباتلفنهای زیرتماس بگیرید:
03132242165
09211016462
همکاران ماشماراراهنمایی خواهندکرد.

لیزرواریس پا

لیزرواریس پا

هشتم:
هیچگونه جراحت وبخیه ای روی پای شمازده نخواهدشد.


لیزرواریس پاتوسط دکترهادی زاده(بهترین دکتر واریس پادراصفهان)(بهترین دکترواریس پادرشهرکرد) بدون جراحت ، بدون تیغ زدن ، بدون بخیه و…است.

نهم : سرعت دستیابی به نتیجه.


بلافاصله پس ازانجام لیزرواریس پاتوسط دکترهادی زاده،معمولا نارسای وریدی بلافاصله درمان شده وبرای همیشه ازبین می رود.درحالیکه دریسیاری ازدرمانهای دیگر، نیازبه طی شدن زمان زیادبرای رسیدن به بهبودی دارند..

دهم: بی عارضه بودن روش درمانی.


لیزرواریس پا، ازنورمتمرکزلیزراستفاده می کند که RFازامواج رادیوفرکوئنسی بهره می برد.
هردونوع موج فوق، بسیارایمن هستند.

جمعبندی مطالب:

لیزرواریس پا بهترین روش درمان واریس طنابی وبزرگ است.
برای عروق عنکبوتی وشاخه ای روی سطح پوست، بهترین روش درمان ، اسکلروتراپی است.
اسکلروتراپی ولیزرواریس پا، که هردو، بسیارایمن وبی نهایت پرقدرت وموثرهستند.

هردوروش فوق، نیازبه استراحت وبستری ندارند و با سهولت زیادانجام می شوند.
لیزرواریس پا، درمان واریس باRF واسکلروتراپی وسایرروشهای درمانی، بسیارموفق وموثربوده ونیازبه بستری وبیهوشی هم ندارند.

قبل ازانجام درمان، توصیه می کنیم که مصاحبه های بیماران درمان شده
این امربه شماکمک خواهدکرد که دیدبهتروجامعتری درموردلیزرواریس پابدست اورید.

تلفنهای زیرنیزبرای ارتباط شماورزرونوبت ویزیت

ودرمان واریس وبیماریهای عروقی، دراختیارشماست
09211016462
03132242165

جهت مطالعه مطالب بیشتر، کلیک کنید
????

????

ورم پابدلیل واریس:

نوشته قبلی

جوراب واریس خوب چیست؟

نوشته بعدی

درمان واریس در اصفهان

تماس با ما