مقالات آموزشی

درمان واریس

درمان واریس

دکترهادی زاده فوق تخصص اینترونشنال کاردیولوژی وفوق تخصص اینترونشنال فلبولوژی رادرسرتاسرکشور، همه بیماران به نیکی می شناسند. (درمان واریس)

درمان واریس توسط دکترهادی زاده ( بهترین متخصص واریس ) نتایج بی نظیروغیرقابل توصیف به همراه داشته ودارد.

اگراحیانا هنوزبابهترین متخصص واریس ( بهترین متخصص واریس اصفهان) بطورکامل آشنایی ندارید، این مقاله راازدست ندهید.

دراین نوشتارتلاش داریم شمارابا مقوله بهترین درمان واریس وبهترین متخصص واریس آشناکنیم .

بهترین متخصص واریس ، بهترین درمان رابرای شما به ارمغان خواهند آورد.

 

بهترین درمان واریس

 

قطعا می دانیدکه وریدهای واریسی وریدهای سطحی پا هستند که بیش از حد متسع هستند.

آنها می توانند باعث عوارض بسیارزیادی شوند ازجمله اینکه می توانندسبب درد، خارش یا احساس خستگی شوند.

تشخیص با ارزیابی اندام توسط دکترواریس انجام می شود.

وریدهای واریسی را می توان با لیزریا درمان اسکلروزان درمان کرد ومی توان باقاطعیت ، لیزرواریس رابهترین درمان واریس نامید.

علل خاص وریدهای واریسی بطورکامل شناخته نشده است، اما مشکل اصلی احتمالاً ضعف در دیواره وریدهای سطحی است.

این ضعف می تواند ارثی باشد و به مرور زمان باعث از دست دادن خاصیت ارتجاعی سیاهرگ ها شود.

رگهادچارکشیدگی می شوند وقطر عرضی آنها افزایش می یابد.

هنگامی که قطرعرضی وریدها افزایش یابد مشکلات بعدی به سراغ بیمارمی آید.

دراینجالت ، دریچه های لانه کبوتری نمی توانند بخوبی بسته شوند.

درنتیجه برگشت خون اتفاق می افتد.

دراینجالت خون نمی تواند مسیرطبیعی خودراطی کند .

 

بهترین متخصص واریس

 

دکترهادی زاده ( بهترین متخصص واریس) ( بهترین دکترواریس) دراین زمینه فراوان توضیح داده اند.

برای اطلاع یابی از جزییات این موضوع می توانید مقالات بهترین دکترواریس را پیگیری نمایید.

همانگونه که گفتیم ، درحالت نارسایی وریدی وواریس طول وقطررگها افزایش می یابد.

دراینحالت برای تناسب با فضایی که در حالت عادی اشغال می‌کردند، رگ‌های بیمارکشیده وپیچ خورده می‌شوند.

آنها به صورت حالت خاص متورم زیر پوست ظاهر می شوندکه شبیه طناب به نظرمی رسند.

احتمال ایجاد واریس در زنان بیشتر از مردان است و شروع آن می تواند همزمان با بارداری باشد.

چرا خانمهای حامله بیشترازبقیه افراد درمعرض خطرابتلابه واریس ونارسایی وریدی هستند؟

برای پاسخ بایدابتدابه یک نکته اشاره نمود.

اصولا واریس ونارسایی های وریدی ، تمایل بیشتری به بروز درجنس مونث دارند.

درواقع درخانمها ، دیواره وریدها استحکام کمتری نسبت به آقایان دارد.

بهمین دلیل احتمال گشادشدگی رگهاوبدنبال آن درست کارنکردن دریچه های لانه کبوتری بیشترازآقایان وجوددارد.

درخانمهای حامله ، علاوه براینکه این زمینه ایجاد واریس ( جنس مونث) وجوددارد، زمینه های دیگری نیزموجوداست.

یکی ازاین زمینه ها، اینستکه درخانمهای حامله ، احتمال گشادشدگی رگهاونارسایی آنها افزایش می یابد.

علت آن چندچیزاست که باید برای تشخیص ونیز درمان واریس همواره مدنظرباشد.

یکی آنکه درخانمهای حامله سرجنین می تواند بافشاربرروی ورید اصلی شکم ، مسیرجریان خون رامسدود کند.

نکته دیگراینکه درحاملگی ، هورمونهای جنسی خانمها ، بیشترترشج می شوندکه باعث گشادشدگی بیشتر وریدهامی شود.

دراین زمینه به مطالب مربوطه درسایت بهترین متخصص واریس( دکترهادی زاده) ( بهترین دکترواریس ) رجوع گردد.

 

بهترین متخصص واریس اصفهان

 

دکترهادی زاده بزرگترین وپرسابقه ترین وبهترین متخصص واریس ( بهترین متخصص واریس اصفهان) هستند.

مدراک بین المللی ایشان مایه مباهات وافتخاراست.

دکترهادی زاده ، بهترین متخصص واریس اصفهان( بهترین دکترواریس) نزدیک به سی سال سابقه طبابت دارند.

سالها تجربه وتمرکز برروی بیماری های وریدی وواریس، ازایشان یک چهره موفق وبین المللی ساخته است.

درسطوربالا به برخی علل ایجاد واریس اشاره کردیم .

درواقع برای شناخت درمان واریس وبهترین درمان واریس ، بایستی ابتدا زوایا گوناگون مربوط به این بیماری راشناسایی نمود.

همانطورکه گفتیم یکی ازعلل ایجاد واریس ونارسایی های وریدی، حاملگی است.

علاوه بر این، عوامل زیرنیزممکن است در ایجاد وریدهای واریسی در افراد مستعد نقش داشته باشند:

وضعیت ایستادن طولانی مدت ونداشتن تحرک وفعالیت حرکتی کافی

چاقی وحتی داشتن اضافه وزن

بالا رفتن سن وپیری که تاثیر مستقیم برایجادواریس ونارسایی وریدی دارند.

بهترین متخصص اسکلروتراپی واریس

بهترین متخصص اسکلروتراپی واریس

سایرعلل ایجاد واریس

 

به تاثیربرخی ازعلل ایجاد واریس ونارسایی های وریدی درقسمت بالای این نوشتاراشاره کردیم .

بعنوان مثال ازبالارفتن سن وپیری سخن راندیم.

اماچراپیری احتمال نارسایی وریدی وواریس راافزایش می دهد؟

درسنین پیری احتمال ایحاد لخته های خونی وترومبوز افزایش می یابد.

ترومبوز یکی ازعلل ایجادنارسایی های وریدی است .

بنابراین باافزایش سن ، احتمال ترومبوزهاافزایش یافته وبالتبع احتمال ایجادواریس هم افزایش می یابد.

ازسوی دیگر دربیماران باسن بالا ، جداره وریدها نیز استحکام خود راازدست می دهند وحالت شل ترنسبت به قبل خواهندداشت.

همین موضوع سبب می شودتا درسنین بالا احتمال ایجاد واریس ونارسایی های وریدی زیادتر شود.

یکی دیگرازعلل ایجادنارسایی های وریدی بیشتردربیماران پیر، تحرک کمتراین گروه سنی است.

هرچقدرتحرک شخص کمترباشد احتمال ابتلا به نارسایی های وریدی وواریس بیشتر می شود.

بهمین دلیل هم هست که یکی ازگروههای عمده ای که نیازبه درمان واریس دارند ، بیماران مسن هستند.

همانگونه که گفتیم بیماران درسنین بالاتر ، بیشتر از جوانان نیاز به درمان واریس دارند.

تعدادزیادی ازبیمارانی که به بهترین متخصص واریس مراجعه می کنند ، بیماران مبتلابه واریس درسنین پیری هستند.

 

 

درمان واریس و پمپ عضلانی پا

 

 

همانگونه که اشاره شد درافرادپیر تحرک کاهش می یابد.

بهترین دکترواریس ( دکترهادی زاده ) تاکیدزیادی برنقش موثر پمپ عضلانی برروی تخلیه وپمپاژخون ازپاهادارند.

پمپ عضلانی عمدتاازعضلات پشت ساق پاتشکیل یافته است که این پمپ نقش مهمی درتخلیه خون دارد.

این گروه عضلات درموقع تحرک وفعالیت فیزیکی ، برروی وریدهای پشت پافشارواردمی کنند.

این فشارباوجود دریچه های وریدی یکطرفه دروریدها ، نقش مهمی درتخلیه خون دارند.

ادریجه های داخل وریدها که بنام دریچه های لانه کبوتری نامیده می شوند ، به خون اجازه می دهند که بطوریکطرفه حرکت کند.

این حرکت ازطرف محیط به سوی قلب است .

هرچه فشاربرروی وریدها ازسوی عضلات پاواردشود باعث می شودکه خون بیشتر ازداخل پاهاتخلیه وبسوی قلب حرکت کند.

اگرشخص به هردلیل نتواند بخوبی حرکت کند ، احتمال کاهش حرکت خون ازداخل وریدهای پابیشترمی شود.

درنتیجه خون بیشتری دروریدهای پاباقی می ماند ونتیجتا احتمال واریس ونارسایی وریدی افزایش می یابد.

 

بهترین درمان واریس

 

دکترهادی زاده رابهترین متخصص واریس اصفهان می شناسیم.

دلایل فراوان این انتخاب رادرمقالات قبلی همین سایت به تفصیل بیان نمودیم .

ولی واقعیت اینستکه دکترهادی زاده نه تنها بهترین متخصص واریس اصفهان، که بهترین متخصص واریس کاشان وسایرنقاط کشور نیزهستند.

تعدادبسیارزیادی ازبیماران ازنقاط مختلف کشور بدنبال دکترمتخصص واریس می گردند تاتوسط بهترین دکترمتخصص واریس درمان شوند.

دکترهادی زاده ، دارای سه عنوان فوق تخصصی هستند .

این عناوین فوق تخصصی درکنار سابقه هزاران درمان موفق ، ازایشان یک چهره درخشان بین المللی ساخته است.

ایشان درمان واریس رابابهترین به بیماران مراجعه کننده به خود هدیه می دهند.

بدون شک بهترین درمان واریس ، لیزرداخل عروقی واریس( اصطلاحا لیزرواریس) ونیز RF واریس است.

اگرشمانیز مانندهزاران بیمار مبتلا به واریس که بدنبال بهترین درمان واریس ، به دکترهادی زاده مراجعه کنید نتایج عالی بدست می آورید.

لیزرواریس توسط دکترهادی زاده ( بهترین دکترواریس) بدون بازگشت وقطعی وبسیارعالی انجام می شود.

شمابرای درمان واریس توسط دکترهادی زاده نیاز به بستری وبیهوشی ومراجعه به بیمارستان ندارید.

بهترین درمان واریس ( لیزرواریس دراصفهان) توسط بهترین متخصص واریس ، بصورت سرپایی وبانتایج پایدار وعالی ودرزمان بسیارکوتاه انجام میشود .

شمادرد، بخیه ، خونریزی ، نیاز به استراحت نخواهیدداشت ودرحالتی بسیاردلپذیر، لیزرواریس دراصفهان برای شماانجام می شود.

جهت کسب اطلاعات کامل ورزرو نوبت باتلفنهای زیرتماس بگیرید:

09211016462 و 03132242165

نوشته قبلی

بهترین دکتر واریس

نوشته بعدی

درمان واریس چگونه است ؟

تماس با ما