مقالات آموزشی

درمان واریس در کلینیک واریس اصفهان ( مصاحبه با بیمار )

درمان واریس

مصاحبه با بیمار پس از درمان واریس در کلینیک فوق تخصصی اصفهان

 

 

درمان واریس در کلینیک اصفهان (مصاحبه با بیمار)

به شمانشان می دهدکه چگونه می توانیدبراجتی ازبیماری نجات پیداکنید.
واریس رایک بیماری موذی ومزمن می نامند.
علت انستکه این بیماری پیچیدگی های خاص خودرادارد.
پیامدهای ناگواران نیز بسیاراست.

واریس یک بیماری مزمن است.

واریس یک بیماری مزمن است یعنی قبل ازاینکه علایم خودراظاهرسازد، مدتهاوجودداشته است.
برخی بیماریهابمحض ایجادشدن خودرانشان می دهند.
بعنوان مثال می توان به بیماریهای عفونی اشاره کرد.
بمحض ایجادبیماری عفونی و علایم درعرض مدت کوتاهی ایجادمی شوند.
خواه بیماری عفونی باکتریایی باشدیابیماری ویروسی یاقارچی.
بهرحال بفوریت علایم بیماری ظاهرمی شوند.

درنتیجه بیماران معمولابسرعت بیماریهای عفونی را درمان می کنند.
ولی دربرخی موارداینگونه نیست.
بعنوان مثال در اکثربیماری های غیرعفونی وضع به همین سیاق است.
یعنی بیمار مدتها ممکنست مبتلاشده باشد ولی علایم رانشان ندهد.
ازجمله این بیماری هامی توان به فشارخون اشاره کرد.
ازنظرمزمن بودن، واریس تاحدودی مشابه فشارخون بالاست.

درموردبدخیمی هاوسرطان نیز با یک پدیده مزمن مواجهیم.
دراینجانیزحادومزمن بودن مشابه واریس ونارسایی وریدی است.
گاهی ماهها و سالهاممکنست بدخیمی وجود داشته باشدوشخص نداند.
پس ازایجادعوارض ، بیمارمتوجه وجودبیماری می شود.
درموردواریس هم وضع برهمین منوال است.
بیمارممکنست سالهانارسایی وریدی وواریس داشته باشدوشکایت ومشکلی نداشته باشد.

درمان واریس درکلینیک اصفهان(مصاحبه بابیمار) راپیگیری کنید.
اینکارشمارابابهترین راههای درمانی آشنامی کند.
لذامی توانیدبادیدباز، درمان راانتخاب کنید.

اگرعلائمی داریدکه مطمین نیستیدمربوط به نارسایی وریدی وواریس است یانه، بامرکزواریس اصفهان تماس بگیرید.
دراینصورت می توانیدعلت علائم خودوروشهای درمان آنهارابدست آورید.

روشهای مورداستفاده درمرکزواریس اصفهان، درمرزدانش جهانی هستند.
بهترین تکنیکهای درمانی رامی توانیددراین کلینیک تجربه کنید.

نوشته قبلی

درمان واریس در کلینیک اصفهان (مصاحبه با بیمار )

نوشته بعدی

بهترین متخصص واریس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما