مقالات آموزشی

بهترین متخصص واریس

بهترین متخصص واریس

بهترین متخصص واریس:

توصیه می کنیم برای درمان حتما بهترین متخصص واریس راانتخاب کنید.
چه معیارهایی رابایدبعنوان ملاک انتخاب ، مدنظرقرارداد؟

پارامترهای متعددی رابایستی مدنظرقراردادکه بسیارمهم می باشند.
درادامه ، به برخی ازموارداشاره می نمائیم.

تجربه:

تجربه ، یکی ازمهمترین پارامترهادرانتخاب می باشد.
به بیماران گرامی اکیداتوصیه می شودکه برای تجربه کافی پزشک ، اهمیت ویژه ای قائل شوند.
چنانچه پزشک ، تجربه کافی نداشته باشد،درمان می تواندنتایج منفی بجای گذارد.
دکترهادی زاده بعنوان بهترین متخصص واریس، بیش ازبیست وهفت سال سابقه طبابت دارند.
تجربه طولانی، یکی ازویژگی های منحصربفردایشان است.

مدارک معتبر:

درهررشته ای ، تعدادی ازافرادبدون مدارک کافی ممکنست دخالت نمایند.
بیماریهای عروقی وواریس، ازاهمیت ویژه ای برخوردارمی باشند.
بهمین دلیل استکه توصیه می شودواریس توسط پزشک دارای مدرک معتبرفوق تخصص فلبولوژی درمان شود.
دکترهادی زاده(بعنوان بهترین متخصص درمان واریس)(بهترین فوق تخصص درمان واریس) ، فوق تخصص هستند.
ایشان دارای مدارک متعددی هستندکه به برخی ازآنهااشاره می کنیم:
فوق تخصص اینترونشنال کاردیولوژی واعمال مداخله ای.
فوق تخصص فلبولوژی (لیزرداخل عروقی، RFAوسایربیماریهای وریدی).
دوره فوق تخصص نارسایی قلب .
متخصص قلب وعروق ، دارای بوردتخصصی.

مقالات منتشرشده:

دکترهادی زاده دههامقاله چاپ شده دارند.
برخی مقالات ایشان، درفضای مجازی نیزمنتشرشده است.
تعدادمقالات ومطالب چاپ ومنتشرشده، یکی ازنشانه های سطح علمی پزشکان بشمارمی رود.

توانایی انجام انواع مختلف درمانهای عروقی:

این موضوع نیزحائزکمال اهمیت می باشد.
دکترهادی زاده، علاوه برآنکه فلبولوژیست هستند، فوق تخصص آنژیوپلاستی عروق بدن رانیزدارند.
تبحرایشان دردرمان انواع بیماریهای عروقی، حاصل سالهاتجربه است.

بهترین متخصص واریس

 

نتایج درمانهای انجام شده:

نتایج لیزرداخل عروقی وآراف وانواع درمان واریس کاملامشخص است.
این نتایج هم باتوجه به نظرات بیماران وهم باتوجه به پیگیری های سونوگرافی قابل بررسی هستند.
دکترهادی زاده( بعنوان بهترین متخصص واریس)(بهترین متخصص واریس ایران) نتایج درمانی بسیارعالی دارند.
هیچ عارضه ای دربیماران ایشان ایجادنشده است.
هیچگونه عودبیماری دراین بیماران دیده نشده است.
کلیه بیماران، به درمان قطعی وکامل واریس دست پیداکرده اند.

دیدگاههای بیماران درمان شده:

اظهارنظربیماران بسیارحائزاهمیت است.
بیماران معمولا وقتی اظهارنظرمی کنند، همه نکات رامدنظرقرارمی دهند. یعنی بیماران به نتایج درمان واریس، راحتی انجام درمان واریس،نوع تجهیزات و…..توجه فراوان دارند.
ازسوی دیگررفتاروبرخوردپزشک وپرسنل نیزهموارده مدنظربیماران قراردارد.
لذااگرمجموع بیماران یادرصدبالایی ازآنان ، پزشک فوق تخصصی رابعنوان بهترین متخصص واریس معرفی کنند، این اظهارنظربسیارحائزاهمیت است.

عضویت درانجمنهای پزشکی معتبر بین المللی:

انجمنهای علمی بین المللی ، قوانین خاصی برای پذیرش عضودارند.
بعبارت دیگرقبل ازپذیرش هریک ازپزشکان، بدقت تمام مدارک ومشخصات آنان رابررسی می کنند.
تازمانی که مدارک ومشخصات یک پزشک موردتاییدآنان نباشد، عضویت انجام نخواهدشد.دکترهادی زاده  عضومعتبرترین انجمنهای علمی هستند.

همه مواردفوق سبب می شوندتادکترهادی زاده یک چهره شاخص دردرمان واریس باشند.

نوشته قبلی

درمان واریس در کلینیک واریس اصفهان ( مصاحبه با بیمار )

نوشته بعدی

واکسن کرونا ی روسی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما