مقالات آموزشی

جوراب واریس خوب چیست؟

جوراب واریس خوب چیست؟

جوراب واریس خوب چیست وچه مشخصاتی دارد؟
این مطالب رادراین نوشتارپیگیری می نماییم.
ابتدابیان این نکته مهم است که جوراب واریس خوب بایدبدقت انتخاب شود.
بایدبه این مقوله تاکیدکنیم که این پوشینه بسیاربااهمیت است.
دلیل این مطلب چندچیزاست.
اولااینکه اگربادقت انتخاب شودمی تواندمثل داروموثرباشد.
بهمین دلیل جوراب رابعنوان دلروی پوشیدنی می شناسند.
علت انستکه اگردرست انتخاب گرددمی تواندبه تخلیه خون ومایعات کمک کند.
درواقع خون ومایعاتی که درپاجمع شده اندرابخوبی تخلیه می کند.
دلیل این مطلب که درذات جوراب نهفته است.
یعنی اینکه این پوشش پا،که مثل یک جوراب معمولی عمل نمی کند.
بلکه فشاررابصورت مناسب ازپایین به بالاکاهش می دهد.
بهمین خاطراستکه می تواندخون ومایعات راتخلیه کند.
اگربخواهیم درانتخاب موفق باشیم چه کنیم؟
یعنی جوراب واریس خوب چیست؟
چطوراین وسیله مفیدراانتخاب کنیم؟
نکات مهمی دراین انتخاب دخالت دارند.
این نکات رابایدبدقت لحاظ کرد.

نکات مهم

ابتدابه جنس جوراب واریس دقت کنید.
بایدکاملایکدست وشفاف باشد.
برخی موارد، از الیاف بی کیفیت که استفاده می کنند.
اگرالیاف نامناسب باشند، کیفیت بسیارپایین خواهدآمد.
لذابایدبه یکدست بودن الیاف دقت کرد.
اینکه الیاف وکل جوراب حالت یکنواخت وبدون خوردگی باشد، بسیارمهم است.
دقت کنیدکه اگرحالت زدگی وسوراخ های ریزبرروی جوراب بود، نبایدآنرابخرید.
این یکی ازمشخصه های مربوط به جوراب خوب چیست می باشد.
کیفیت پایین الیاف می توانداثرمنفی برکیفیت بگذارد.
چراکه درمواردمختلفی تاثیرمنفی خواهدگذاشت .
اگرکیفیت الیاف وبافت آنهانامناسب باشندنه تنهانمی توانندکمکی کنندبلکه باعث بدترشدن وضعیت خواهندشد.
درواقع کیفیت بافت ونوع الیاف حرف اول رامی زنند.
محصول خوب، دارای بافت یکنواخت است.
اگربافت یکنواخت ویکدست نباشدممکنست که نتیجه معکوس بدهد.
یعنی جریان خون برعکس می شود وازبالابه پایین می شود.
اگرجریان خون وریدی برعکس شودمی تواندواریس راتشدیدکند.
اگرجوراب واریس رابرای مصارف دیگرهم استفاده کنیم همین قانون صادق است.
یعنی اگرکیفیت مناسب نباشد، ورم راتشدیدمی کند.
لذابه کیفیت بایددقت فراوان مبذول شود.

طول جوراب واریس

یکی ازپاسخهای پرسش جوراب واریس خوب چیست، اشاره به طول مناسب است.
بایدطول مناسب انتخاب شودتابتواندمایع اضافه راازپاهابخوبی خارج سازد.
اگرطول جوراب واریس کوتاه باشد، نمی تواندوظیفه خودرادرست عمل کند.
اگرواریسهابامقداربیشتربرروی ران باشند، بایدجوراب هم تاانتهای ران راپوشش دهد.
اگرفقط درساقهاقراردارند، جوراب تازیرزانویابالای زانو که مناسب خواهدبود.
اگربه اندازه صحیح جوراب راانتخاب کنیم می تواندبخشی ازدرمان باشد.

جوراب واریس خوب چیست؟

جوراب واریس خوب چیست؟

کلاس فشاری جوراب واریس:

کلاس فشاری جوراب واریس نیزبسیاربااهمیت است.
فشاری جوراب واریس درواقع میزان فشاروارده برپاراتعیین می کند.
اگرجوراب واریس کلاس نامناسب داشته باشد، نمی تواندتاثیرکامل داشته باشد.
دقت نماییم که جوراب را باید از جنس مناسب تهیه کرد.
از طرف دیگر باید طول مناسب داشته باشد.
مرحله بعدی آن که باید جلو واریس حتماً کلاس فشاری مناسب داشته باشد.
در کلاسهای بالا فشار وارد که شده بر روی پا بسیار بیشتر می باشد.
در واقع بالاترین کلاس فشاری کلاس چهارمی باشد .
این کلاس ۴ در برخی از موارد ادمهای شدید به کار میرود.
ادم پا همان ورم پا میباشد ورم یا ادم پا به دلایل مختلفی ایجاد می‌شوند .
درمان آنها با روش‌های گوناگون قابل انجام میباشد.
درمقالات بعدی ، این مطلب راپی خواهیم گرفت.
جهت کسب اطلاعات کاملترروی لینک زیرکلیک نمائید.

????

????

بهترین دکترواریس اصفهان(دکترخوب برای واریس)

نوشته قبلی

علل سکته قلبی

نوشته بعدی

لیزرواریس پا

تماس با ما