بیماریهای عروق لنفی(عروق لنفاوی)

بیماریهای عروق لنفی

قسمت اول:
بیماری های عروقی اندامهابه سه دسته مختلف تقسیم می شوند:


بیماریهای سرخرگها، بیماریهای سیاهرگهاوبیماریهای عروق لنفاوی.
درگیری سیاهرگها، عموما باعث نارسایی وریدی وواریس می شودکه مادرکلینیک واریس اصفهان(بهترین کلینیک واریس اصفهان) بااستفاده ازلیزرواریس وسایرروشهای درمانی، بهترین درمان واریس دراصفهان راانجام می دهیم.درگیری عروق لنفاوی، عموماباعث لنفادم می شودکه مادرکلینیک لنفادم اصفهان(مرکز درمان لنفادم اصفهان)به درمان لنفادم می پردازیم.لنفادم می تواندباعث ورم شدیدپاهاشود که درمان آن درمرکز درمان ورم اصفهان توسط درکترمحمودهادی زاده (مرکزدرمان ادم اصفهان)انجام می شود.
مایع لنف در اثر تراوش ترانسودای پلاسمای کاپیلر ها در نسوج تشکیل می شود این مایع که از انتهای وریدی شبکه کاپیلری جذب نمی شود در یک شبکه ظریف مجاری لنفاتیک بین سلولی جمع میشود و از راه عروق لنفی که دارای دریچه های نیمه هلالی هستند و به تدریج در جهت غدد لنفی منطقه قطر شان افزایش می یابد حرکت می کند سپس این مایع از طریق تنه‌های لنفاتیک بزرگتر به سوی مجرای لنفی توراسیک می رود و این ماجرا نیز سرانجام به ورید وداج داخلی چپ منتهی می‌گردد.مطالب تکمیلی درسایت دکترهادی زاده ، دربخش بهترین متخصص واریس اصفهان، دراختیارشماست. در اندام ها نیز مجاری لنفی سطحی و عمقی وجود دارد که احتمالاً از طریق عروق ارتباطی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند جریان لنف تابع انقباضات ذاتی و منظم عروق لنفی انقباضات عضلانی حرکات تنفسی و تاحدی نیروی ثقل است این مجاری لنفی نسبت به تحریکات سمپاتیک حساس هستند لیکن اهمیت عملی این حساسیت به درستی روشن نیست.
ادامه دارد……

نوشته قبلی

بیماری های عروقی اندام ها (بیماریهای دست وپا) 《قسمت نهم》

نوشته بعدی

بیماریهای عروق لنفی (قسمت ۲)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما