مقالات آموزشی

بهترین متخصص واریس راچطوربشناسیم؟

بهترین متخصص واریس

شماره تلفن های 09211016462 و 03132242165 رادراین زمینه بخاطر بسپارید. بهترین متخصص واریس 

این شماره هامربوط به بهترین متخصص واریس می باشند.

فعالیتهای  آموزشی کلینیک ایشان درزمینه بسط آگاهی های بیماران ادامه دارد.

این آگاهی هابه بیماران کمک می کند که به درمان بهینه دست یابند

همچنین به افرادی که درمعرض خط هستند کمک می کندکه مبتلانشوند.

بهترین متخصص واریس ( بهترین متخصص واریس اصفهان) ازچه روشی برای  درمان واریس سودمی برند؟

پاسخ رادرمقالات قبلی نیزذکرکردیم.

ازنظرایشان لیزردرون وریدی بهترین روش درمان این بیماری هاست.

لیزر درون وریدی در درمان و مدیریت وریدهای واریسی بکارمی رود.

این وریدهای واریسی ناشی از بیماری مزمن وریدی ایجادمی شوند.

__نکات مهم درموردبیماری واریس ودرمانهای آن :

بایدبخاطرداشت که این بیماری بوسیله روشهای قدیمی قابل درمان نیست .

درواقع یک نشانه اصلی این بیماری آن است که نسبت به درمان محافظه کارانه مقاوم است.

یعنی این بیماری به درمان باداروها ونیزدرمان با جوراب های فشاری مقاوم است.

این متن مربوط به کلینیک واریس اصفهان ( بهترین کلینیک ) است.

این متن به بررسی درمان واریس با لیزر درمانی درون وریدی می پردازد .

دراین متن سعی داریم به نقش تیم درمانی  در مراقبت از بیمارانی که تحت این روش قرار می گیرند بپردازیم .

 ابتداتوصیه می شودکه اطلاعات کامل درمورد لیزر درمانی واریس ( لیزرواریس ) رابدست آورید.

__ شناخت واریس و بهترین روش درمان واریس

برای هردرمان مناسب باید پزشک متخصص واریس  بهترین درمان واریس  راطرح ریزی نماید.

بیماررانیزبایستی درجریان درمان ومواردمربوط به پس ازدرمان قرارگیرد.

توصیه می شودروشهای درون وریدی درمانهای وریدهای واریسی را شناسایی کنید.

تکنیک مربوط به لیزر درمانی درون وریدی وریدهای واریسی را بخوبی شناسایی نمایید.

بررسی اهمیت بالینی ونتایج بسیارعالی درمان واریس با لیزر درمانی درون وریدی ، قابل توجه است.

هماهنگی بیماربا تیم حرفه‌ای را برای بهبود هماهنگی مراقبت درهردرمانی بایدمدنظرقرارداد.

__ وریدهای واریسی به کدام دسته ازوریدها گفته می شود؟

وریدهای سطحی در بافت زیر جلدی هستند .

این وریدها بدلایل مختلف ازجمله با ایستادن های زیادممکنست بزرگ  شوند .

 تظاهرات شایع بیماری وریدی مزمن بسیارزیاد هستند.

بیماری مزمن وریدی طیفی ازعوارض مختلف را در بر می گیرد .

ازجمله این عوارض وعواقب می توان به صورت اگزما، هیپرپیگمانتاسیون اشاره نمود.

تلانژکتازی وترومبوفلبیت (ایجادلخته) نیزازدیگراختلالات ناشی ازاین بیماریهااست.

 لیپودرماتواسکلروزکه عبارت ازتغییررنگ وتغییرماهیت پوست می باشدنیز ارجمله عوارض است.

آتروفی بلانچ رانیزبایستی به این لیست اضافه کرد.

آتروفی بلانچ یعنی نواحی سفیدرنگی که معمولادرپایین پای این بیماران قابل رویت می باشد.

این نواحی سفیدرنگ درواقع قسمتهای آتروفیه شده می باشند.

یکی دیگرازحوادث بدنبال واریس ونارسایی وریدی ، زخم هایی هستندکه دراندامهاظاهر می شوند.

بهترین دکترواریس ( بهترین متخصص واریس اهواز) دراین مورد صاحب سبک درمان هستند.

___ عوامل خطر برای ایجادنارسایی های وریدی وواریس:

عوامل خطر مختلفی ممکنست باعث ایجاداین بیماریها واختلالات شوند.

برخی ازاین عوامل خطر ، ثابت شده اندوبرخی ازعوامل ، احتمالاباعث این بیماری هامی شوند.

عوامل خطرثابت شده شامل سن، سابقه خانوادگی، چاقی و بارداری قبلی است.[1]

سایر عوامل خطر مانند جنسیت، سیگار کشیدن، سابقه آسیب به اندام تحتانی است.

همچنین  مشاغلی که نیاز به ایستادن طولانی مدت دارندنیزمی توانندموثرباشند.

این عوامل خطر ،همبستگی قوی یا ثابتی را نشان نداده اند و نیاز به مطالعات بیشتر دارند.[2]

علائم اصلی  بیماری وریدی مزمن شامل سنگینی پا، تورم  و درد است .

شدت این علایم می تواندبسیارمتغیرباشد.

گاهی این علایم وعوارض می توانند کیفیت زندگی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.[3]

علت دقیق ایجادکننده بیماری وریدی پیچیده بوده وبرخی ازعلل ایجادکننده آن ناشناخته است.

آنچه شناخته شده است این است که برخی عوامل درایجاداین مشکلات تاثیرقطعی دارند.

بعنوان مثال می توان گفت که التهاب نقش اساسی در توسعه و پیشرفت بیماری دارد.

__اختلالات مکانیکی ناشی ازنارسایی های وریدی:

از نظر مکانیکی، یک اختلال همودینامیک دراین بیماران قابل مشاهده است.

این اختلال مکانیکی (مانند فشار خون بالای وریدی) باعث رفلاکس دریچه ای می شود.

رفلاکس دریچه ای به این معناست که برگشت خون وریدی برخلاف جهت درست رخ می دهد.

مشکلات مهمی دراثراین اختلال عارض می شوند.

بعنوان مثال این اختلال باعث  هموستاز یا تجمع خون در اندام تحتانی می شود.

این یک چرخه معیوب از بازسازی دیواره وریدی و التهاب موضعی را ایجاد می کند.

اعتقاد بر این است که فشارهای بالای وریدی می تواننددرایجادبیماری بسیارمهم باشند.

دراین زمینه به بحث فشارهای وریدی درمقالات بهترین متخصص واریس شهرکردمراجعه کنید.

__خلاصه ای ازتغییرات ایجادشده:

بطورخلاصه می توان مواردذیل رادراین موردمتذکرشد.

وقتی نارساییی وریدی ایجادمی شود، فشارهای داخل وریدی بالامی روند.

این فشارهای بالای وریدی باعث فشاربرجداره عروق  می شوند.

این افزایش فشاربنوبه خود توسط سلول های اندوتلیال حس می شود.

در پاسخ به این افزایش فشار، انواع فاکتورهای مختلف ازسلولهای اندوتلیال آزادمی شوند.

برخی ازاین فاکتورها  رامی توان بصورت زیرلیست کرد.

فاکتورهای رشد مانند فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) وهمچنین فاکتور رشد مشتق از پلاکت .

 علاوه برآن می توان به فاکتور رشد تبدیل کننده بتا 1 (TGF-بتا 1) نیزاشاره کرد.

این فاکتورهاتکثیر سلول های ماهیچه صاف عروق را تحریک می کنند.[4][5]

سلولهای اندوتلیال عروقی ، درپاسخ به افزایش فشارداخل وریدی ، اعمال دیگری هم انجام می دهند.

ازجمله اینکه سلول‌های اندوتلیال تولید مولکول‌های چسبنده را افزایش می‌دهند.

ملکولهای چسبنده که ازسلولهای اندوتلیال آزادمی شوندباعث اتصال و انتقال لکوسیت می‌شود.[6]

درنتیجه این فرآیندهااتفاقات بعدی قابل انتظارهستند.

بعنوان مثال یکی از نتایج این فرآیندهااختلال در هموستاز کلاژن وریدهای واریسی است .

وقتی درهموستاز کلاژن وریدی اختلال ایجادشدقدرت کشسانی کمتری ایجادمی شود. 

درنتیجه این کلاژنهای غیرطبیعی قادر به حفظ ساختار ساختاری در طول جریان خون با فشار بالا نیستند.

__عواقب ناشی ازپیشرفت بیماری وعدم درمان واریس  ونارسایی های وریدی

اگربیماری بخوبی مهارنشود،براساس آنچه بهترین متخصص واریس ایران نشان داده اند، پیشرفت می کند.

درنتیجه عواقب بعدی پیش خواهندآمد.

همانگونه که اشاره نمودیم بهترین روش  درمان واریس ، لیزرواریس ( درمان واریس بالیزر) است.

پیشرفت بیماری شامل تغییرات عروقی بیشتر با واسطه VEGF و TGF-beta 1 با افزایش نفوذ گلبولهای سفید است.

 این مشکلات وتغییرات شدید بتدریج پیشرفت می کنند.

ودرنهایت با تغییرات پوستی و تشکیل زخم به اوج خود می رسد.[7]

 به نظر می رسد رفلاکس دریچه ای وبرگشت خون عامل مهمی است .

این عامل مهم باعث می شودکه آبشار سیتوکین های التهابی شروع شود.

همچنین هموستاز کلاژن را مختل می کند و منجر به تغییرات ساختاری در دیواره وریدی می شود.

بیماری‌های وریدی مزمن بصورتهای مختلف قابل تقسیم می باشند.

معروفترین حالت آنستکه بر اساس معیارهای CEAP تقسیم بندی شوند.

دراین تقسیم بندی ، براساس معیارهایبالینی، اتیولوژیک، آناتومیک و پاتوفیزیولوژیک طبقه‌بندی می‌شوند.

مهمترین حسن این تقسیم بندی هاآنستکه می توان به راحتی متوجه شدکه بیماردرچه مرحله ای ازبیماری قراردارد.

سپس باتوجه به درجه بیماری، به طرح ریزی درمان مناسب برای هربیمارپرداخت.

این مقاله درمورداین موضوع استکه چطوربهترین متخصص واریس رابشناسیم؟

طبیعی استکه بهترین متخصص واریس ، پزشکی استکه تخصص کافی درتشخیص ودرمان واریس بطورمناسب داشته باشد.

برای تماس به بهترین متخصص واریس (دکترهادی زاده)، باتلفن های زیرتماس بگیرید:

تلفن های تماس

09211016462

03132242165

نوشته قبلی

واریس راچطوربایددرمان کرد؟

نوشته بعدی

آنژیوگرافی قسمت 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما