مقالات آموزشی

چرا برخی از داورها در ایران کمیاب هستند ؟

ایران

دراین مجال بررسی می کنیم که چرا برخی از داورها در ایران کمیاب هستند ؟

این مقاله باسایرمقالات مرکزواریس اصفهان ( مرکزواریس  بهترین متخصص واریس ) تاحدودی متفاوت است.

متفاوت ازاین جهت استکه به مقوله واریس بصورت صرف نمی پردازد.

درست استکه این سایت بصورت تخصصی درمورد واریس و درمان واریس و لیزرواریس بحث می کند.

ولی سایررشته های پزشکی ومطالب پزشکی نیزدراین سایت جایگاه خودرادارند.

درموردهربیماری خاصی ، داروهای مختلفی ساخته وبه بازادعرضه شده اند.

درموردواریس بطورمثال بحث می کنیم.

البته درموردواریس غالبا مشکلی ازبابت کمبوددارونداریم .

درواقع داروهای مختلف ومتنوعی برا ی واریس ونارسایی های وریدی دردسترس هستند.

ولی نکات مهمی بایددرمورد این داروها موردرعایت کامل قرارگیرند.

___ نکات مهم درمورد داروهای موردمصرف در درمان واریس :

این مقاله دراین موردبودکه چرا برخی از داورها در ایران کمیاب هستند ؟

ولی گفتیم که درموردوارییس عموما تاکنون مشکلی ازتامین داروهانبوده است.

داروهای واریس ممعمولا فقط تاحدودی جوابگوهستند آنهم فقط برای کنترل علایم بیماری .

برای درمان اصل واساس بیماری ، نیازبه  درمان واریس  بصورت اصولی وجوددارد.

درمان واریس  بصورت اصولی فقط با لیزرواریس یا درمان واریس با RF قابل حصول است.

بایدگفت که داروهایی که برای بیماران مبتلا به این بیمارری بکارمی روند عموما باعث .

بهبود عملکرددیواره ای سیاهرگها  می شوند.

یعنی اینکه سیاهرگها( وریدها ی بدن) دربیماران مبتلا به نارسایی ، استحکام وقوام لازم خودراازدست داده اند.

لذا استفاده از انواع این داروها می توانند بابهبوداستحکام دیواره های عروقی ، ازپیشرفت این بیماری هابکاهند.

ازسوی دیگراین داروها باعث می شوندکه نفوذپذیری غیرطبیعی دیواره عروقی نیز بهترشود.

نتیجه همه این مواردآنستکه درمجموع علایم وعوارض کمتری راخواهیم داشت.

ولی همانگونه که گفتیم بهرحال درمان این بیماری هابااستفاده از لیزرداخل عروقی واریس میسورمی باشد.

__ داروهای کمیاب کدام هستند،

برخی ازداروهادرمقاطعی اززمان ممکنست کم باشند.

بعنوان مثال درزمان پاندمی کرونا ، برخی داروهاکمیاب شدند.

علت این موضوع آن بودکه این داروهادرمقطع زمانی کوتاهی ، به میزران زیادی مصرف شدند.

واین یکی ازمواردی استکه باعث کاهش میزان داروهامیشود.

یعنی درواقع تقاضای مصرف درمدت کوتاهی زیادمی شود.

سایرعلل ومباحث پیرامونی رادرمطالب بهترین متخصص واریس اصفهان جستجو می نمایید.

نوشته قبلی

تاریخچه ورزش و فعالیت های ورزشی : قسمت دوم

نوشته بعدی

تاریخچه ورزش ومسابقات ورزشی: قسمت سوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما