مقالات آموزشی

اسکلروتراپی دراصفهان

اسکلروتراپی دراصفهان

اسکلروتراپی دراصفهان

اسکلروتراپی دراصفهان ازسالهاقبل توسط دکترهادی زاده انجام می شود.
اسکلروتراپی برای درمان نارسایی های وریدی سطحی بکارمی رود.

برای درمان ناسایی های وریدی وواریس های نواحی مختلف بدن ازروشهای گوناگون استفاده می شود.

.درمان واریس های طنابی:

واریس های بزرگ وطنابی توسط دکترهادی زاده ، بوسیله لیزرداخل عروقی وRF درمان می شوند.

این روشهای منحصربفرد، بدون بازگشت می باشند.
درمان توسط این روشها، یک روش کلاسیک درمان بین المللی است.

اسکلروتراپی وموارداستفاده ازان :

درمورداسکلروتراپی وموارداستفاده ان ( اندیکاسیونها) می توانیدبه مقالات دکترهادی زاده مراجعه نمایید.
دکترهادی زاده (بهترین متخصص واریس اصفهان)(بهترین متخصص اسکلروتراپی دراصفهان) ازاسکلروتراپی درمواردگوناگون بهره می برند.
ایشان ازاسکلروتراپی دردرمان نارسایی های وریدی داخلی ونیزسطحی استفاده می نمایند.

انواع داروهای مورداستفاده دردرمان واریس:

ایشان ازاسکلروتراپی دردرمان نارسایی های وریدی داخلی ونیزسطحی استفاده می نمایند.
انواع داروهای مورداستفاده دردرمان واریس بااستفاده ازاسکلروتراپی، متعددمی باشند.
دکترهادی زاده(بهترین متخصص واریس اصفهان)(بهترین متخصص واریس شهرکرد)(بهترین متخصص اسکلروتراپی)ازانواع داروهااستفاده می کنند.
هرنوع دارو، برای فرم خاصی ازواریس بکارمی رود.
ایشان دربرخی موارداز داروهای ترکیبی بهره می برند.

.

نتایج درمان واریس بااسکلروتراپی

اسکلروتراپی دراصفهان توسط دکترهادی زاده(بهترین متخصص واریس اصفهان)(بهترین متخصص واریس شهرکرد)ازسالهاقبل انجام می شود.

بیماران محترم ازاستان چهارمحال وبختیاری وشهرکردو….نیزبه دکترهادی زاده مراجعه می کنند.

علت استقبال بیماران ازاصفهان وشهرکرد، مشاهده نتایج بسیارعالی ازدرمان قطعی واریس است.
درواقع درمانهای انجام شده توسط دکترهادی زاده، کاملابدون بازگشت وصددرصدموفق می باشند.
نتایج همه درمانهای انجام شده توسط ایشان درمرکزواریس اصفهان، بسیارعالی وموفق بوده است.

نوشته قبلی

بهتربن متخصص واریس اصفهان کدام است؟

نوشته بعدی

عوارض واریس و درمان آن با لیزر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما